logo preventie

preventie basisonderwijs regio Meetjesland-Deinze-Zingem

 
 

home
regiowerking / documenten
organisatie

veiligheid en controles
infrastructuur
gezondheid, hygiëne en milieu

buiten het domein
zoeken op alfabet
gebruikersovereenkomst

loginpagina voor de scholen
meldingsformulier voor directies

 
 
 

veiligheid / controles

brandveiligheid
elektrische installatie
evacuatiedossier
noodplannen
pictogrammen
verwarmingsinstallatie
wettelijke controles
 
 

zoekfunctie

zoeken op alfabet
 
 
 
 
U bevindt zich op de pagina veiligheid en controles / elektrische installatie ... in het navigatiegedeelte links ziet u de andere items onder de rubriek "veiligheid en controles".

de elektrische installatie

nieuw KB betreffende de minimale voorschriften inzake de veiligheid van elektrische installaties

KB van 02/06/2008 opgeheven ...

Nieuwe elektrische installaties vallen onder het AREI, maar oude elektrische installaties vielen tot nu onder het minder strenge ARAB. Met het KB van 02/06/2008 wordt er voor de oude installaties een gelijkwaardig beschermingsniveau vastgelegd als dat voor de nieuwe installaties, met risicobeoordelingen, minimale voorschriften en periodieke controles door een externe dienst voor technische controle. ...

nieuw KB van 4 december 2012 ...

Het K.B. van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties verscheen in het Belgisch Staatsblad. Hiermee wordt het K.B. van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen opgeheven.

Het nieuwe besluit hanteert dezelfde basisprincipes: lees meer op de website van Arista

 • Risicoanalyse en algemene preventiemaatregelen.
 • Minimale voorschriften betreffende de uitvoering van de elektrische installaties.
 • Voorschriften voor werkzaamheden aan de elektrische installaties.
 • Controles.
 • Bekwaamheid en opleiding van de werknemers.

Het nieuwe KB verlengt de overgangstermijn naar 31 december 2014 voor de risicoanalyse en 31 december 2016 voor de minimale maatregelen die opgenomen zijn in bijlage I.
De werkgever mag deze laatste datum met een maximaal 2 jaar verlengen, als hij een gedetailleerd uitvoeringsplan aan het Comité voorlegt.

Dit KB vormt het Titel III : Arbeidsplaatsen van Hoofdstuk II : Elektrische installaties van de Codex welzijn op het werk.

Lees ook het nieuwsbericht op het fod waso.

Lees hier de tekst van het KB

top

mededelingen vsko

regelgeving in verband met KB.

In deze mededeling lichten we de regelgeving toe die voortvloeit uit twee nauw met elkaar verweven koninklijke besluiten, met name:

 • Minimale voorschriften inzake oude elektrische installaties ... Het schoolbestuur is verplicht de aanwezige risico´s in oude elektrische installaties op te sporen en preventiemaatregelen te nemen om deze risico´s te elimineren of te beperken. Voorts dient het schoolbestuur zijn personeelsleden te beschermen tegen restrisico´s, zijn elektrische installaties aan een aantal controles te onderwerpen en een dossier van deze installaties samen te stellen.
 • Bevoegdheid van het personeel inzake werkzaamheden aan elektrische installaties. Het schoolbestuur dient alle personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties, daartoe vooraf bevoegd te verklaren. Dit geldt ook voor leraren en leerlingen tijdens praktijklessen op elektrische oefeninstallaties.

Klik hier voor de volledige tekst.

Implementatie van art. 47 en art. 266 van het AREI

situering

 • Mag een onderwijzer of een kleuterjuf een defecte gloeilamp vervangen?
 • Mag de werkman van de school bij het uitvoeren van schilderwerken de dekplaatjes van een stopcontact verwijderen?
 • Mag een leerkracht in het fysicalokaal elektrische experimenten uitvoeren?
 • Mogen leerlingen een elektrische installatie bouwen en testen tijdens de praktijkles?

Het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) geeft in art.47 en art. 266 antwoord op bovenvermelde vragen. Beide artikels werden echter op 26 mei 2004 onder impuls van Europese regelgeving gewijzigd.

Art. 47 kent aan iedereen die in contact komt met elektrische installaties een bevoegdheidsniveau toe (codificatie) en beschrijft verder aan welke voorwaarden personen die werken aan of in de buurt van elektrische installaties, moeten voldoen.

In art. 266 worden de werkzaamheden zelf in detail besproken. Beide artikels zijn van toepassing voor elke vorm van werkzaamheden waarbij een elektrisch risico ontstaat. In deze mededeling worden beide gewijzigde artikels toegelicht en wordt een stappenplan voor de implementatie met nuttige wenken naar voor geschoven. In het tweede deel van de mededeling wordt de specifieke toepassing van het AREI in de nijverheidstechnische scholen besproken.

codificatie

De bevoegdheden van personen die in contact komen met een elektrische installatie worden aangegeven met de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot en met 5.

classificatie

standaardbevoegdheid

De standaardbevoegdheid van elke werknemer - gebruiker van een elektrische installatie is het laagste niveau, namelijk BA1. Ongeacht de vooropleiding van het personeelslid bestaat zijn of haar enige bevoegdheid er in de elektrische installatie te gebruiken. M.a.w. het inpluggen van een toestel in het stopcontact en het bedienen van een lichtschakelaar zijn zowat de enige handelingen die een personeelslid van niveau BA1 mag uitvoeren.

Voor alle andere handelingen zoals het schakelen, uitbreiden en onderhouden van de elektrische installatie of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden vreemd aan de elektrische installatie, vb. schilderwerken waarbij de dekplaatjes van de stopcontacten verwijderd worden, maar in de nabijheid van naakte geleidende onderdelen is een bevoegdheidsattest noodzakelijk.

Onder schakelen wordt verstaan het onder spanning zetten van de installatie, het spanningsloos zetten van de installatie, het maandelijks testen van de differentieelschakelaar, m.a.w. alle werkzaamheden die de toestand van de elektrische installatie wijzigen.

Het antwoord op de vragen uit de situering bij de aanhef van deze mededeling is bijgevolg negatief: geen enkele van de beschreven handelingen mag uitgevoerd worden door andere dan personen met BA4 of BA5 bevoegdheidsattest. Daarom moet in elke school minstens één personeelslid bevoegd te zijn voor het uitvoeren van de hierboven omschreven werkzaamheden.

toekennen van bevoegdheidsattesten

Het toekennen van BA4/BA5-bevoegdheidsattesten kan slechts gebeuren door de werkgever, afgevaardigde van de inrichtende macht, zelf.

De attesten dienen uitdrukkelijk de reikwijdte te specificeren van de bevoegdheid met betrekking tot de aard van de installatie en de aard van de werkzaamheden waarvoor dit attest afgeleverd werd.

De werkgever dient bij het toekennen van een bevoegdheidsattest rekening te houden met de volgende factoren:

 • de werknemer (leerkracht) moet kennis hebben (BA5) of in kennis gesteld zijn (BA4) van de risico´s verbonden aan een elektrische installatie;
 • de werknemer dient kennis te hebben van de aard en de verscheidenheid van de betrokken elektrische installaties;
 • de verscheidenheid aan activiteiten, werken en werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie (werken zonder spanning, schakelen, meten, ).

Men kan een leerkracht elektriciteit gezien diens opleiding beschouwen als een werknemer die kennis heeft van de specifieke gevaren verbonden aan elektrische installaties. Toch kan diezelfde leerkracht niet automatisch een BA4/BA5-attest van vakbekwaamheid toegekend worden, aangezien hij/zij niet per definitie kennis heeft van de betrokken elektrische installatie.

De wetgever stelt voorts dat de beoordeling van de vakbekwaamheid, met inbegrip van de omschrijving van de installatie en de aard van de toegelaten werkzaamheden waarvoor de beoordeling geldt, traceerbaar moet zijn. Hiermee bedoelt men dat elke verklaring in het attest van vakbekwaamheid aantoonbaar moet zijn, bv. door verwijzing naar bestaande procedures en/of documenten: diploma, opsomming van de extra vereiste opleidingen, risicobeoordeling, elektrische schema´s van de installatie.

De werkgever moet voorts:

 • in aangepaste vorming en training voorzien betreffende de specificiteit van de activiteiten waarvoor de werknemer bevoegd wordt geacht; dit kan gebeuren op een personeelsvergadering.
 • bij het gelasten van werkzaamheden rekening houden met de bekwaamheid van de betrokken werknemer op het vlak van veiligheid en gezondheid;
 • toezien op de werkverdeling zodat werken die worden uitgevoerd aan of in de nabijheid van een elektrische installatie worden uitgevoerd door personen met de vereiste vakbekwaamheid.

Lees hier de volledige mededeling van het VSKO.

top

Het AREI

Het AREI op de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. Info van het fod waso.

Controle op elektrische installaties (FOD economie) met voorbeelden van eendraadschema's, symbolen, situatieschema's enz.

veiligheid van elektriciteit in een onderwijsomgeving

Er is een brochure met betrekking tot alle elektriciteitrisico´s in het globaal kader van de werkomstandigheden bekeken.

Er zijn een aantal fiches opgenomen rond stroomkringen, onderbrekings- en beschermingsmateriaal, Algemeen Reglement Elektrische Installaties, batterijen, statische elektriciteit.

Klik hier voor meer info op onderwijs Vlaanderen.

top

elektriciteitsleveranciers...

Klik hier voor een overzicht van elektricteitsleveranciers ...

Hier vindt u een link naar een website op dewelke u de stroomtarieven kunt vergelijken tussen de verschillende aanbieders.

top

VIK of veiligheidsinstructiekaart: werken aan een elektrische installatie ...

Hieronder zijn tal van VIK's te downloaden als een word-document. Enkele wijzigingen volstaan om de instructiekaart aan te passen aan uw organisatie.

 • VIK vervangen van lampen ... klik hier
 • VIK vervangen van starters bij TL-armaturen ... klik hier
 • VIK vervangen van ballasten lampenhouders ... klik hier
 • VIK vervangen van beschermkappen van lampen ... klik hier
 • VIK bijplaatsen van een lichtarmatuur ... klik hier

Download alle VIK's als een zip-doc ... klik hier.

top

mogelijke inhoud van de welzijnsmap veiligheid / controles (vsko)

 • Evacuatieplan.
 • Actueel intern noodplan.
 • Rampenplannen van gemeente, stad, provincie.
 • Actuele lijst met telefoonnummers.
 • Verslagen van de evacuatieoefeningen.
 • Brandweerverslag: recent brandweerverslag.
 • Alarminstallatie: steekkaart controle alarminstallaties.
 • Alarminstallatie: recent bewijs van nazicht/onderhoud van rook- en gasdetectors.
 • Waterinstallaties: recent bewijs van nazicht/onderhoud van brandhaspels en slangen .
 • Blusapparaten: recent bewijs van nazicht/onderhoud blusapparaten/automatische blusinstallaties.
 • Noodverlichting: steekkaart controle noodverlichting.
 • Rookkoepels/rookluiken: steekkaart nazicht/onderhoud rookkoepels/rookluiken.
 • Branddeuren en compartimentering: attesten van alle branddeuren.
 • Noodladders: steekkaart nazicht/onderhoud noodladders.
 • Elektrische installaties: geldig keuringsrapport van de elektrische installatie.
 • Elektrische installaties: plan van de elektrische installaties.
 • Installaties op gas en stookolie: plan van de gasleidingen.
 • Installaties op gas en stookolie: recent bewijs van nazicht/onderhoud gasinstallaties.
 • Gebouwen Stookplaats recent bewijs van nazicht/onderhoud van centrale verwarming en schouwen.
 • Gebouwen Stookplaats de nodige bewijsstukken voor een veilige installatie.
 • Milieu geldig attest stookolietank.

top